ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SOKRATES W GDAŃSKU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podania będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES oraz Przedszkola Niepublicznego SOKRATES.

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie kwestionariusza i złożenie go w sekretariacie Szkoły lub przesłanie na adres gdansk@szkolasokrates.pl.

Decyzja o przyjęciu dziecka do Szkoły wydawana jest przez Dyrektora Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz opinii pedagoga w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki. Koszt badania pedagogicznego wynosi 50 zł (opłata w sekretariacie Szkoły).

Rodzic/Opiekun składa w sekretariacie Szkoły 2 egzemplarze podpisanej umowy o naukę.

Rodzic/Opiekun zobowiązany jest w ciągu 3 dni od złożenia umowy do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) w wysokości jednomiesięcznego czesnego 780 zł oraz dostarczenia do sekretariatu odpisu aktu urodzenia dziecka. W przypadku przyjęcia dziecka do klasy II i programowo wyższej Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz opinii z poprzedniej szkoły.

Dyrektor zawiadamia telefonicznie i listownie rodziców o zakończeniu procesu rekrutacji stosownym zaświadczeniem oraz podpisanym egzemplarzem umowy lub wydaje te dokumenty w siedzibie Szkoły za pokwitowaniem.

Po spełnieniu w/w warunków dziecko zostaje wpisane na listę uczniów i proces rekrutacji ulega zakończeniu.

Wpłaty za wpisowe oraz czesne dokonywane są na rachunek bankowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES, ul. Zakopiańska 37a, 80-142 Gdańsk, o numerze 70 1240 5497 1111 0010 3074 6670 (tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, wpisowe/czesne).