Bardzo ważnym elementem w procesie szkolnictwa jest edukacja językowa. W Gdańsku rozszerzoną ofertę nauki języków obcych w kreatywny sposób umożliwia Szkoła Podstawowa SOKRATES. Doskonale wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się przy systematycznym obcowaniu z językiem. Edukacja językowa w Szkole SOKRATES w Gdańsku to nie tylko nauka, ale też atrakcyjne formy zabawy z językiem. Z nami dziecko ucząc się języków obcych doskonali także inne zdolności, które posiada. To właśnie dlatego edukacja językowa w naszej szkole w Gdańsku cieszy się tak dużym powodzeniem wśród uczniów.

Koło języka niemieckiego

Koła przeznaczone są dla chętnych uczniów, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego. Uczniowie poznają podstawowe słownictwo dotyczące życia codziennego, świata zwierząt, sportu itp. Zajęcia mają za zadanie rozwijanie sprawności rozumienie ze słuchu, mówienia, czytania i pisania oraz umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji.

Koło dla klas IV i V przygotowuje uczniów do konkursów z języka niemieckiego.

Koło języka francuskiego

Głównym celem programu jest umożliwienie uczniom kontaktu z językiem i kulturą Francji. Program zakłada, że nauka na poziomie szkoły podstawowej odbywa się przede wszystkim poprzez zabawę, stąd propozycja wprowadzenia na lekcje gier, wyliczanek, piosenek.Dzięki tym metodom nauka staje się dla uczniów interesująca, motywuje do czynnego udziału w lekcjach.

Założeniem nauczyciela jest, by uczniowie opanowali podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące sytuacji codziennych. Istotnym celem programu jest również kształcenie słuchu dzieci i uwrażliwienie na dźwięki nieobecne w języku ojczystym. Zakres tematyczny oparty jest na podstawie programowej i obejmuje m.in. autoprezentację, nazwy zwierząt, kolorów, liczebniki, części ciała, środki transportu itp.

Koło języka hiszpańskiego

Drama Club – koło teatralne w języku angielskim

– przedstawienia

– scenki dramowe

– ćwiczenie wymowy

– piosenki i wierszyki

Klub Sokratesa – zespół wokalny

Zespół wokalny jest propozycją realizowania edukacji muzycznej w formie zajęć pozalekcyjnych. Daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Podczas zajęć uczniowie uczą się na pamięć piosenek i pieśni, słuchają utworów muzycznych, poznają terminy muzyczne, wykonują ćwiczenia emisyjne i artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia przepony. Klub Sokratesa prezentuje swoje umiejętności w formie występów w czasie uroczystości szkolnych i konkursach muzycznych.

W roku szkolnym 2013/2014 Klub Sokratesa zdobył dwie nagrody:

I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Wokalnym Kolęd i Pastorałek „Nad Światem Cicha Noc”

III miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek

Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.*

*www.odyseja.org

Koło plastyczne

Podczas zajęć dzieci poznają różne możliwości przedstawienia świata wdzianego ich oczyma, a także swoich marzeń. Dzieci odkrywają różne techniki plastyczne, eksperymentują, bawią się. Zajęcia sprzyjają rozwijaniu kreatywności, ekspresji, a także zachęcają do pracy zespołowej.

Zajęcia plastyczne mają na celu:

 • rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach plastyki;
 • rozbudowywanie wrażliwości estetycznej ucznia;
 • rozwijanie twórczej ekspresji własnej;
 • stosowanie różnych ciekawych metod i form pracy;
 • zapoznawanie się z różnymi technikami plastycznymi;
 • pielęgnowanie, rozwijanie i kształtowanie otwartej postawy wobec sztuki.

DLACZEGO WARSZTATY PLASTYCZNE?

Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy jak i twórcy – rozwija u dzieci autoekspresję i umiejętności artystyczne. Istotne jest dla stymulacji ich wszechstronnego rozwoju stworzenie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się przez twórczość. Biorąc pod uwagę, że najważniejszym zmysłem postrzegania świata jest wzrok, a jego wytworem obraz tego świata w naszej wyobraźni, oczywistym jest, że pierwszym wytworem z wyobraźni także jest obraz. W tworzeniu tego obrazu jako komunikatu (w sensie fizycznym) nieodzowne są zdolności manualne. Umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę wizualną zdobywa dziecko właśnie na zajęciach warsztatów plastycznych.

Koło informatyczne

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności oraz postaw i zachowań uczniów podczas pracy z komputerami, a także wskazanie możliwości pozyskania informacji z różnych źródeł.


W szczególności zajęcia mają na celu:

 • podnoszenie poziomu kultury technicznej uczniów;
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych;
 • utrwalanie umiejętności w zakresie liczenia, pisania oraz logicznego i analitycznego myślenia.
 • kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki;
 • tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie programowania;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu zadań praktycznych.

Zajęcia informatyczne polegają na zachęcaniu uczniów, do korzystania z komputera jako narzędzia pomocnego w pracy ucznia; wprowadzania uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej; kształtowaniu odpowiednich postaw przez przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych.

Koło szachowe

Podczas zajęć dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy, ukierunkowane będą na własny sposób myślenia. Celem koła jest również przygotowanie grupy uczniów do udziału w szkolnych i międzyszkolnych rozgrywkach szachowych.

Gra w szachy to królewska gra, która ćwiczy procesy myślenia i koncentracji, kształci umiejętności planowania, rozwiązywania problemów, zmusza do podejmowania decyzji w określonym czasie, w oparciu o wiedzę i intuicję.

Robotyka

Zajęcia robotyki służą rozbudzeniu zainteresowań dzieci naukami ścisłymi oraz pokazaniu uczniom, że uczyć można się także przez zabawę. 
Kółko Robotyki organizowane przez eduROBOT.PL to propozycja warsztatów edukacyjnych, podczas których dzieci uczą się budowaniai programowania robotów.
Na zajęciach wykorzystywane są najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne – klocki LEGO WeDo, LEGO MINDSTORMS NXT I LEGO MINDSTORMS EV3 wyposażone w silniki oraz sensory (np. ruchu i widzenia), dzięki którym każde dziecko może samodzielnie zbudować interaktywną konstrukcję.

Po stworzeniu robota przystępujemy do programowania na laptopach – w ten sposób uczestnicy zajęć z entuzjazmem uczą się podstaw informatyki i realizują własne pomysły na „ożywienie” aligatora, małpki lub robota mobilnego. Zajęcia odbywają się w małych grupach, a dzieci pracują w dwuosobowych zespołach.*

*www.edurobot.pl

Aikido

Aikido nie opiera się na zasadach współzawodnictwa. Zajęcia odbywają się w bezpieczny i kontrolowany sposób. Nie propagujemy zachowań agresywnych, skupiamy się na rozwijaniu współpracy w grupie i pokazujemy, że walka nigdy nie jest właściwą drogą do rozwiązania konfliktu. Zajęcia Aikido pomagają nabrać pewności siebie, wiary we własne możliwości i przekonania, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia.

Jak wygląda trening?

Trening z dziećmi

  Elementy stałe treningu:
 • Tradycyjne rozpoczęcie zajęć
 • Rozgrzewka
 • Część techniczna
 • Tradycyjne zakończenie

Czas trwania poszczególnych części zmienia się wraz ze stopniem zaawansowania uczestników treningu. Rozgrzewka zawsze składa się z części rozruchowej, ćwiczeń rozgrzewających poszczególne partie mięśni, elementów rozciągania, ćwiczenia padów i ćwiczeń wprowadzających. W części technicznej pokazujemy techniki dostosowane do wieku i stopnia zaawansowania grupy. Są to w znaczącej części ćwiczenia ogólnosprawnościowe. Technika oparta jest głównie na wykorzystywaniu siły przeciwnika, przez co wzrost czy waga ćwiczącego nie mają znaczenia.*

*www.shoshin.pl

Piłka nożna

Zajęcia sportowe mają duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, których głównym celem jest wszechstronny rozwój oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Założeniem tego programu jest opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu „fair-play”.

Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach może w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Może także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji.

Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.