Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES mieści się w nowoczesnym budynku, w centrum Gdańska, z dala od ruchliwych ulic. Posiada ogród zapewniający uczniom codzienny pobyt na świeżym powietrzu. Zapewniamy profesjonalną kadrę, która stosuje nowoczesne metody i techniki nauczania.

Zapewniamy uczniom:

  • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem;
  • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
  • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
  • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności: przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp.;
  • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
  • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
  • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
  • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES uzyskała pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem WE.I-4320/NP.-SP/798/07/ER. Prezydent Miasta Gdańsk nadał Szkole SOKRATES uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.